Hopp til hovedinnhold

Knutepunktskolen for elevar med nedsett høyrsle

Velkommen til NGV på teiknspråk

Ein knutepunktskule gir tilbod om tilrettelagd opplæring for elevar med nedsett høyrsle med ulike behov. Elevane har plass ved eit av skulen sine studietilbod, eller på studietilbod ved ein skule vi samarbeider med i nærområdet. Opplæringa blir gitt i klassar med vanleg storleik eller i mindre grupper.

Som ressursskule kan vi gje tilbod om undervising som er spesielt godt tilrettelagd for elevar med nedsett høyrsel.

Ressursar

Vi har:

  • mikrofonanlegg med lydutjamning i mange klasserom
  • teleslynge i auditorium og skuletorg
  • god akustikk og fysiske forhold i alle rom
  • teiknspråktolkar med høg kompetanse i tolking av fag på vidaregåande nivå
  • mange lærarar med erfaring frå undervising av elever med nedsett høyrsle
  • tilsette som kan kommunisere på teiknspråk
  • kursing av tilsette
  • mindre undervisningsgrupper i ein del fellesfag
  • audiopedagogisk kompetanse
  • tilbod om teiknspråk som framandspråk

Tilbodet vårt

Målet vårt er at alle i knutepunktskulen skal få tilrettelagd undervisinga slik at elevane ikkje sit att med ubrukte ressursar. Nordahl Grieg skal vere leiande på teknologisk, forskingsbasert og entreprenøriell læring og undervising. Vi trur denne satsinga kjem knutepunktelevane til gode og kan gje dei eit forsprang i vidare studium eller arbeid.

Les meir om dei ulike studietilboda våre på skulen si hovudside. I samarbeid med nærskulane SlåtthaugStend Sandsli  og Årstad videregående skoler, gir vi tilbod innan eit breitt spekter av programområde.

Bur du utanfor Bergen eller nærområda, og har teiknspråk som ditt førstespråk (jfr. §3.9 Opplæringslova) kan du søke om plass i butilbodet til knutepunktskulen.
Elevbustaden vert drifta av Signo Konow.