Hopp til hovedinnhold

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring for elevar som har behov for det. Opplæringa er knytt opp mot eit utdanningsprogram og tar utgangspunkt i dei faga, eller delar av faga, som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Opplæringa er knytt opp mot utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag frå skuleåret 24-25.

Ordninga krev enkeltvedtak om spesialundervisning.

Arbeidstrening

Vi er ei avdeling med fokus på praktisk opplæring. Avdelinga er organisert som ei vekstbedrift, der elevene får opplæring i ulike arbeidsområde som:

 • honningproduksjon
 • vaktmeistertenester
 • trykk og laminering
 • produksjon av varer for sal
 • reinhald
 • vaskeri
 • portrettfoto
 • kjøkken/matproduksjon

Vi samarbeider med ei rekkje vekstbedrifter og alle elevar får tilbod om arbeidsutprøving i bedrift, hovudsakleg i andre og tredje skuleår. Skolen finn praksisstad ut frå eleven sine evner, ynskjer, funksjonsnivå, skolen og praksisstaden sine vurderingar og om kva som eignar seg.

Vi legg vekt på at opplæringa skjer i ein realistisk arbeidssituasjon, og er bygd opp etter modell av vekstbedrifter. På dei ulike læringsarenaene utfører elevane arbeidsoppgåver som er i samsvar med dei krava som blir stilt i arbeidslivet.

Livsmeistring

Dette handlar om å meistre eigen kvardag og inneheld temaa:

 • budsjett og personleg økonomi
 • fysisk, psykisk og sosial helse
 • kosthold og kjøkken
 • hygiene
 • samfunnsfag, bl.a. ukentleg ekskursjonsdag med besøk i bedrifter, kulturinstitusjonar og offentlege instansar
 • nettvett og digital kompetanse

Så langt det er mogleg går innlæringa i dei ulike temaa føre seg i ein praktisk samanheng og på ulike læringsareal på skolen.