Vi tilbyr tilrettelagt opplæring for elevar som har behov for det. Opplæringa er knytt opp mot eit utdanningsprogram og tar utgangspunkt i dei faga, eller delar av faga, som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Mål om grunnkompetanse vil seie at opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Ved endt studietid får eleven eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er oppnådd i staden for eit vitnemål med karakterar. Ordninga krev enkeltvedtak om spesialundervisning.

Arbeidstrening

Vi er ei avdeling med fokus på praktisk opplæring. Avdelinga er organisert som ein vekstbedrift, der elevene får opplæring i ulike arbeidsområder som:

 • honningproduksjon
 • vaktmeistertenester
 • trykk og laminering
 • produksjon av varer for salg
 • reinhald
 • vaskeri
 • portrettfoto
 • kjøkken/matproduksjon

Vi samarbeider med ei rekkje vekstbedrifter og alle elevar får tilbod om arbeidsutprøving i bedrift, hovudsakleg i andre og tredje skuleår. Skulen finn praksisstad ut frå eleven sine evner, ynskjer, funksjonsnivå og skulen og praksisstaden sine vurderingar og om kva som eignar seg.

Vi legg vekt på at opplæringa skjer i ein realistisk arbeidssituasjon, og er bygd opp etter modell av vekstbedrifter. På dei ulike læringsarenaene utfører elevane arbeidsoppgåver som er i samsvar med dei krav som blir stilt i arbeidslivet.

Livsmeistring

Dette handlar om å meistre eigen kvardag og inneheld temaene:

 • budsjett og personleg økonomi
 • fysisk, psykisk og sosial helse
 • kosthold og kjøkken
 • hygiene
 • samfunnsfag, bl.a. ukentlig ekskursjonsdag med besøk i bedrifter, kulturinstitusjonar og offentlege instansar
 • nettvett og digital kompetanse 

Så langt det er mogleg foregår innlæringa i dei ulike temaene i ein praktisk samanheng og på ulike læringsareal på skulen.